Generalforsamling 2021

Referat af Holbæk Højskoleforenings generalforsamling
tirsdag den 7. september 2021 i Skt. Nikolaj Sognehus

Formanden bød velkommen til forsamlingen, der talte 59 medlemmer inkl. Bestyrelsen

1. Valg af dirigent.
Peter Blumensaadt blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamling for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Kære alle medlemmer i Holbæk Højskoleforening. En beretning fortæller om, hvad der er sket i foreningen i det forgangne år. Så nu skal I høre, hvad vi har været sammen om siden sidste generalforsamling i september 2020.

17. november: ”Færøsk kunst og litteratur, poesi og magi”.
Efter at måtte aflyse et par medlemsmøder fordi vi ikke måtte være i sognehuset, lykkedes det os at få lokale, hvor vi kunne overholde efterårets restriktioner og forsamles om Anne Valbjørns glimrende foredrag i Kulturbiografen Frysehuset. Det blev en stor oplevelse. Anne Valbjørn fortalte flydende, vidende og med det skønneste sprog om Færøernes bidrag til verdenslitteraturen, der først og fremmest er kvadene. Især dvælede hun ved ”Barbara” af Jørgen-Frantz Jacobsen og ”De fortabte spillemænd” af William Heinesen. Og til sidst fortalte hun om Joanes Nielsen, en af de mest færøske forfattere. Han havde været sømand og fisker i 30 år og var allergisk over for det pæne. Hans værk ”Bramadellerne” – en nordatlantisk krønike fra 2012 kaldte hun en antinationalistisk fædrelandskrønike.
Alt sammen blev suppleret af færøsk kunst, der virkelig kom til sin ret på biografens store lærred. Så vi kunne bare læne os tilbage i de bløde stole og tage imod ord og billeder. Og det var skønt at kunne mødes.

16.-22. maj var 12 medlemmer på højskolekursus på seniorhøjskolen Liselund ved Slagelse.
Et yderst veltilrettelagt program, gode foredragsholdere, dejlig mad og fine værelser. Det var højskolens andet kursus, da åbningen var blevet udskudt som så meget andet. Corona var sikkert også grunden til, at kun 12 medlemmer fra Holbæk deltog.

Og det var så beretningen fra det forgangne år.
Resten blev puttet i skuffen med aflysninger, afbud, afsavn, og andet, som gør av av.

Så jeg vil lade det ligge, både foredrag om Grønland og Færøerne og Beethoven til jul, og Niels Overgaard og skuespillet ”Ved Vejen” og ”Madame Butterfly” i Operaen og aftentur til Vallekilde og rejse til Færøerne, og i stedet fortælle om noget af det positive og fremadrettede, der trods alt er sket i det forgangne år, bl.a. hvad bestyrelsen har drøftet.

Bestyrelsen har fortsat været på lokalejagt. Skt. Nikolai Sognehus har en god beliggenhed, der er køkken, hvor vi selv kan lave kaffe (billigt), huslejen er minimal, sangbøgerne står i reolen og klaveret er stemt.
Vi har vort eget skab med ting til bordet, av-udstyret fungerer godt, og lyden er fin. Min sjæl hvad vil du mer??? Vi vil gerne have mere plads, så vi kan placere os bedre rundt om foredragsholderen, og der ikke er så stor forskel på dem, som er tæt på, og dem der er langt væk. Vi kunne også ønske os plads til at invitere gæster med.

Derfor har bestyrelsen lavet aftale med VUC i Slotshaven om, at vi lejer deres fælleslokale til oktobermødet, hvor Lillian Hjorth-Westh forventes at tiltrække mange medlemmer. Sidste gang, hun var her, kom der 130, og vi måtte flytte over i kirken.
Vi prøver nu, om det er en mulighed for foreningen at være på VUC i Slotshaven måske en gang imellem.
Øvrige steder, som vi har kigget på, er ikke fundet egnet, eller har været for dyre.

Bestyrelsen har drøftet vores kultur-ture i februar eller marts, hvor vi veksler mellem teater, ballet, koncert og opera hvert 4. år. I år skulle vi have set operaen ”Madame Butterfly”. Men operaen i København er meget dyr. Turen kostede 920 kr. Og det er muligvis derfor, at der kun havde meldt sig 27 deltagere (heraf 12 billetter til bestyrelsen med påhæng). Måske er der også kun ringe interesse for opera.
Vi har valgt at springe operaen over denne gang og har i stedet købt billetter en koncert til næste år, som vi tror, mange vil være glade for. Vi skal høre DR’s Pigekor synge forårskoncert i Holmens Kirke, der i sig selv er et besøg værd. Det bliver en tur til omkring 400 kr. incl. bus. Vi har købt 50 billetter og salget annonceres i forårsprogrammet.

Næste års højskoleophold bliver i midten af maj måned d. 16.- 20., hvor Anne Marie Morris har lavet et program for os på Den sønderjyske Seniorhøjskole, hvor vi skal bo på Gram Slotskro.

Den udsatte rejse til Færøerne afholdes 28. maj – 3. juni, og det kan I høre meget mere om til november mødet, hvor det endelige program foreligger.

Højskoleforeningens hjemmeside har fungeret som talerør mellem bestyrelse og medlemmer her i denne vanskelige tid. Og vi håber, at denne form for kommunikation har fungeret tilfredsstillende. Vores webmaster Arne har flere gange været på banen med ”breaking news”. Tak til dig, Arne for at være hurtig til tasterne.
Lad mig samtidig benytte lejligheden til at pointere, at hjemmesiden er bestyrelsens eneste digitale talerør, og vi opfordrer jer til at holde jer løbende orienterede der.

Der findes også et opslag på Facebook med Holbæk Højskoleforening. Men det er vigtigt for mig at pointere, at bestyrelsen intet har med det at gøre. Det er et medlem, Helle der fortæller om aktiviteterne i højskoleforeningen og kommer med gode oplysninger og kommentarer om arrangementer i relation til højskolelivet.

I forlængelse af denne tale om IT vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke jer for jeres trofasthed i det forgangne år, fordi I blev i foreningen og betalte jeres kontingent, selvom der ikke skete noget. Det er helt nødvendigt at tænke VI, hvis en sådan forening skal leve. Når I hører om regnskabet, finder I ud af, at der er andre udgiftsposter end honorar til foredragsholderne. Tak fordi vi får mulighed for at holde sammen – og ikke tænker småt og egennyttigt. Det er også højskoleånd.

Bestyrelsen har holdt møder både udendørs og indendørs og over nettet. Ja, vi har skrevet mere sammen end tidligere.
Tak til mine gode bestyrelseskollegaer for at være på pletten, når der skulle diskuteres, laves om på planer for 7. gang. I har holdt humøret oppe og været en stor støtte i en vanskelig tid. Det er ingen selvfølge.

Som afslutning vil jeg omtale et emne, som i den grad har fyldt i det forgangne år, og som er en væsentlig del af højskolens DNA, nemlig FÆLLESSANGEN.
Nedlukningerne fik fællessangen til at blomstre. Fjernsynet havde sin store rolle med morgensang og fælles fredagssang, og vi var mange, der trofast varmede op med Philip Faber om morgenen med en klar følelse af, at jeg ikke var alene.
Det var stort at opleve, at vi bor i et land med sådan en tradition og sådan et fællesskab og sådan en rigdom og mangfoldighed af sange. Også aviserne bragte mange artikler om fællessangens betydning for mange aspekter. Alle superlativer har været fremme.
Og så var det også af stor betydning, at vi fik en ny højskolesangbog i november. Den har fået den bedst-tænkelige præsentation, og vi er så heldige, at Skt. Nikolai kirke har indkøbt en stor stak, som vi nu kan fornøje os med. Stor tak til kirken.

Det lysner så absolut… og mange sange har LYSET med som tema. Jeg opgav at tælle sangene, der nævner ordet lys.
En af de nye sange, som uden tvivl bliver et hit landet over, er nr. 218 ”Gi’ os lyset tilbage”, skrevet af Per Krøis Kjærsgaard som Efterskolernes landsstævnesang ved DGI Landsstævne i Holbæk 2009. Musik af Rasmus Skov Boring, som vi havde en formidabel sangaften med ovre i den gamle klostersal.

”Gi’ os lyset tilbage” kunne passende være overskriften på vores genstart af aktiviteter. Og det peger tilbage til Grundtvig, der i 1839 skrev sangen: ”Er lyset for de lærde blot” og med LYS mener OPLYSNING.

Oplysning være skal vor lyst
er det så kun om sivet.
Men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet.
Den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd
til aftenstjernen slukkes!


Det er hvad vi vil med vores forening og derfor har vi også følgende ord som en del af Holbæk Højskoleforenings logo: Liv, lys og fællesskab.

Lidt utraditionelt satte formanden sig ved klaveret og bad os afslutte årets beretning ved sammen at synge: ”Gi´ os lyset tilbage”.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Bente Nielsen gennemgik regnskabet, som var udleveret med dagsordenen.
Et medlem undrede sig over den ret store renteudgift. Forklaringen er ”negative renter”.
Det er p.t. prisen for at være formuende.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 150 kr. årligt, hvilket blev besluttet uden afstemning.

5. Medlemssituationen v/Inge Nørregaard Nielsen.
Året 2020
Iflg. Regnskabet er der indbetalt kontingent fra 272 medlemmer.
Sjovt nok samme medlemstal som for 2019 – der er dog ikke tale om de samme medlemmer. Nogle går ud – andre kommer ind. Der er tale om en opgørelse ved årets udgang sammenholdt med årets kontingentindbetaling.
Manglende indbetaling af kontingent medførte sletning af 21 medlemmer ved årets udgang. Nye er kommet til i løbet af året.
I den forbindelse vil jeg minde om at kontingentet følger kalenderåret med forfald i januar – og naturligvis inden generalforsamlingen – normalt i april.
Vi har også medlemmer som – sikkert intetanende – betaler forud.
Som det fremgår af regnskabets passiver, er der forudbetalt kontingent helt frem til 2023.
Det drejer sig om i alt 83 medlemmer.
Fordelt på 61-2021, 17-2022 og 5-2023.

Vi vil gerne igen i år takke og rose vores medlemmer for at benytte netbank ved indbetalinger af kontingent og billetter.
Ved salg af billetter og bustur er det stort set alle der benytter elektronisk indbetaling. Det er en stor hjælp.
Dette gælder efterhånden også kontingent-indbetalinger.
I 2020 modtog vi 5 kontant – sidste år var det 21.

Igangværende år 2021.
Af medlemslisten her pr. 1. september har foreningen stadig restance for 2021-kontingent hos 37 medlemmer.
Kommer indbetaling ikke – slettes disse pr. 31.12.2021.
Vi ved godt at mange stadig savner girokortet – for at huske at betale kontingent. Det forsøger vi at erstatte ved at lave et lille indstik i forårsprogrammet. Vi laver ikke medlemskort – men I kan jo lave jeres egen lille kvittering eller styre det ved at sætte en årlig gentagen indbetaling i jeres netbank.
I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I er i tvivl om jeres status – enten på tlf. eller helst på mail – selvom man har mobilen på sig, kan man ikke svare på alt, men på mail kan jeg undersøge det meste og vende tilbage.

Generalforsamlingen kvitterede for den gode orientering med applaus.

6. Indkomne forslag.
Anni Hansen havde fremsendt flg. :
”Jeg vil gerne foreslå, at man vælger at starte møderne kl 19 i stedet for kl 19.30. De fleste aftenmøder starter kl 19 synes jeg at have erfaret,  og de fleste kan vel sagtens nå at komme kl 19.”
Efter kort debat foretog dirigenten en for bestyrelsen vejledende afstemning, der fik følgende resultat: Markant flertal for start kl. 19.30.
Det er nu op til bestyrelsen, om den ønsker at ændre starttidspunktet.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen var Sigrid Diness, Hanne Norre, Erik Stefansen og Peter Dinesen.
Alle fire blev uden afstemning genvalgt for 2 år.

For et år valgtes uden afstemning 2 suppleanter:
Karen Marie Nielsen og Hermod Kristensen.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Som revisorer for et år valgtes uden afstemning: Lis Nielsen og Else Damsgaard
Som revisorsuppleant for et år valgtes uden afstemning: Birger Munk.


9. Eventuelt
Formanden takkede de afgåede for deres indsats, og udtrykte også bestyrelsens tak til Webmaster Arne Bobjerg Nielsen og Fotomaster Ole Schøndorff.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Sigrid Diness: Tak til forsamlingen for medleven og god stemning. Tak til Peter Blumensaadt for god ledelse af generalforsamlingen. Tak for valg og tillid til bestyrelsen.

Referent: Peter Dinesen