Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling den 4. april 2017 i Holbæk Højskoleforening

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Henning Petersen
Henning Petersen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Formandens beretning 2016/17
Hvert år bliver tusinder af danskere syge af stress og det er der mere end en årsag til. Men på sproget kan man aflæse meget, og der er en serie ord, som er blevet hverdagskost som: Dokumentationer, indberetninger, kvalitetskontroller, effektivitetsmålinger, modernitetsstyrelser.
At blive kigget over skuldrene, kigget efter i sømmene, og hvor man ellers kan kigge, DET ER VI SÅ HERLIGT FRI FOR I Holbæk Højskoleforening. Tænk at være med i en forening, der ikke skal stå til regnskab for andre end os selv – er det ikke frihed?
Dog ingen frihed uden ansvar. Vi har ansvar for hinanden: bestyrelsen over for medlemmerne, medlemmerne over for bestyrelsen. Generalforsamlingen er det formelle styrelsesredskab.  Og det er godt på denne måde. Der er love bagved alt – og det gir jo også frihed.
Generalforsamlingen er vort eftersyn. Det er her, hvor vintersæsonen slutter, at det er tid til at lufte ud og feje gulve – og det er op til jer at gøre forårsrengøringen  – vi i bestyrelsen har ryddet op og lagt frem til luftning.
Først skal vi høre, hvad vi har foretaget os i år, bagefter hvad det kostede. Og så må I tage kost og spand frem.

Efter at Nice Guys sendte os 50 år yngre hjem fra generalforsamling sidste år i april, kørte vi maj-aftentur til Ubberup Højskole d. 10. maj. Køn omvej, hvor Erik guidede os over Vester Lyng ad små veje. Vi fik et levende indtryk af en velfungerende højskole, der udfylder en vigtig plads og giver liv og håb og glæde for mange unge mennesker, der måske allerede i mange år har haft lavt selvværd pga. deres udseende.
Bussen var fyldt op, så vi var 50

4.-10. juni kørte vi til Rønshoved højskole, hvor vi havde en uge med spændende program, dejligt vejr, morgenvandringer, flaghejsning, badning for nogle i Flensborg Fjord. Det sønderjyske kaffebord gav lige det sidste kilo, så vi kunne leve op til sloganet: Tag På Højskole.32 medlemmer deltog

Sommertur til Odense 28. aug. 2016.  “God morgen lille land” – sådan lød det fra morgenstunden i bussen, som kørte os til Odense på en overskyet sommerdag. På Brandts Klædefabrik blev vi modtaget af selveste direktøren (Klaus og Gittes nevø) og fik fremragende rundvisning af et par meget kompetente kvinder. Jan Kørner og den klassiske samling var spændende, men fotoudstillingen med især Jan Grarups værker kom til at stå stærkest med al deres barske realitet fra især krigens land.
Frokosten på “Froggy’s café” gav nyt brændstof, og sejlturen på Odense Å bragte os til eventyrverdenen med sin poesi, selv om det var regnvejr. Det hele samledes  på Dalum landbrugsskole i den gamle høresal, hvor Kristen Kold for 150 år siden sang morgensang med sine højskoleelever. Vore stemmer løftede sig i det smukke rum med et par vers af “I Østen stiger solen op” inden kaffen og hjemturen fra en vellykket dag
Alle 50 sæder i bussen var besat.

6. sept. Begyndte foredragssæsonen. Journalist og forfatter Martin Breum fortalte om det arktiske område i foredraget ”Balladen om Arktis”. Vi var vist mange, der ikke var klar over, hvor stort det danske kongedømme er! Og hvor tit tænker vi på, hvad det betyder for vor selvfølelse, at Grønland er med i kongeriget? For ikke at tale om, hvad  det betyder for os, at andre ”regner” med vort ”lille” Danmark, fordi vi har en særdeles central strategisk placering med de nordatlantiske besiddelser. Der er mange ting på spil, og Breum var en klar fortæller.
77 medlemmer

25. okt. var vi lige til kanten af brandvæsenet 105 medlemmer hørte Erik Lindsø causere over overskriften ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder flere steder”. Vi hørte om de ”bekymringsparate” og de ”langtidsskuffede”, ja vi hørte så meget både morsomt og alvorligt – det hele var tankevækkende, sådan som vi kender hr. Lindsø.

5. nov. stod i musikkens tegn. Erik Christensen fortalte om musiklytning og hjernevidenskab og også om musikterapi. Vi så forskellige billeder af hjernen og prøvede at lytte til ”Beatles” med nakken. Da vi gik hjem var ingen vist i tvivl om, hvor vigtigt det er at høre god musik, og hvor stor kraft der er i musik. Musikkens balancerende og livgivende virkning både på det fysiske og psykiske plan blev tydeliggjort med Erik Christensens gode eksempler.
90 medlemmer

13. dec. Julemøde. Aftenen blev afholdt i foreningens egne rækker. Agnete Wahl Nygaard, der er uddannet skuespiller, læste på sin medlevende måde uddrag af ”den lille prins”. Vi sang julesange, spiste knas og julekage og prøvede at gætte 13 rigtige.
82 medlemmer

19. jan. 2017. ”Gi’ os lyset tilbage” med melodi af Rasmus Skov Borring, der havde samlet en fyldt sal igen. Han fortalte om, hvilke overvejelser en komponist må gøre sig, og vi sang en god bunke sange, som han også fortalte om, alle blev ledsaget af et fyldigt og sikkert klaverspil.  Det gav gåsehud flere gange – jeg glemmer i hvert fald ikke indledningen, da alle vi, der har siddet sammen så mange gange, stemte i med ”Se nu stiger solen”. Det var fællesskab, så det ville noget. Lidt sjovt var det også, at han flere gange var i tvivl om vi mon kunne en af de nye sange – og så fyldte vore stemmer bare klostersalen!
92 medlemmer

7. feb. Der fortælles meget om Vestindien i år og om danskernes virke der. Men Per Nielsen vendte fortællingen 180grader rundt, for han fortalte om nogle af de sorte vestindere, der kom til DK, om deres liv og arbejde. Det var meget spændende og alt var nøje undersøgt og dokumenteret med kildeangivelser og fotos. Der var Donovan som optrådte på restauranter, Kr.9. der var fadder til sorte fru Jensens 1. barn, hotelejer James Thomsen, der var en charmetrold og også en bisse, og Cornelins fra Nakskov, der kom hertil som ganske lille for at blive udstillet. Grumme og finurlige fortællinger.
95 medlemmer

8. marts.  En veloplagt og veltalende professor Jørn Henrik Petersen sluttede foredragssæsonen af og indledte med spørgsmålet: Hvordan har samfundet udviklet sig siden Luther mht. hvordan vi passer på hinanden? Fordi vi siden Luther ikke skal retfærdiggøre os over for Gud (vi har alle fået nåden), er vi sat fri (fri fra os selv) – og dermed fri til at tjene vore medmennesker. Sand gudstjeneste er at tjene nødlidende og fattige. Velfærdsstaten indrettede vi SOM OM vi tog os af hinanden – en SOM OM stat. Vi betalte til den store kasse.
I dagens konkurrence-stat har vi udviklet solidariteten til at gælde den skattebetalende borger. Menneskets værdi er bestemt af den funktion, vi kan udfolde på arbejdsmarkedet
Der er brug for en ny reformation, et nyt opgør – et socialt opgør mod tankegangen, at det handler om at danne os til at være soldater i den internationale arbejdshær.
74 medlemmer

16. april, torsdagskoncert i DR’s koncertsal: Russisk pianist Kirill Gerstein betog os med sin kraftudfyldte udførelse af Tjaikovskijs 1. klaverkoncert. Efter pausen var vi især spændt på at høre Per Nørgårds 4. symfoni med de to satser: den indisk rosenhave og kinesisk heksesø. Der var bagefter delte meninger om stykket – lige fra stor begejstring til lirum-larum. Men alle havde klappet ørene ud og hørt på noget nyt med åbent sind.- og så kan vi ikke forlange mere i denne verden – heller ikke i højskoleforeningen.
44 medlemmer

Tak til bestyrelsen: Klaus for regnskabet, Inge for medlemsplejen og tilmeldinger til ture, Hanne for kaffe og kage og alt der får der hele til at glide ned, Peter for sekretærarbejde, Bente for gode ideer og praktisk hjælp og Erik for medtilrettelæggelse af ture. Tak også til Kurt Højmann Hansen for fotografering af vore aktiviteter og til Arne Bobjerg for pasning af vor hjemmeside. Uden jer var det hele noget blegt noget.
Sidst og ikke mindst: Tak til jer trofaste medlemmer for opbakning og støtte – for ideer og med-og modspil. Det er svært at være langtidsskuffet og bekymringsparat med sådan en medlemsskare.

Generalforsamlingen godkendte beretningen

3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren. 

Generalforsamlingen godkendte kassererens beretning (vedlagt).

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Vedtoges.

5. Medlemsregistrering ved Inge N. Nielsen.

Pr. ¼ havde foreningen 239 medlemmer. Se bilag.

6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg var: Sigrid Diness, Hanne Norre, Erik Stefansen og Peter
Blumensaadt. Alle blev genvalgt undtagen Peter Blumensaadt, der ikke ønskede genvalg.  I stedet valgtes Peter Dinesen til bestyrelsen.
Til suppleanter valgtes Kurt Højmann Hansen og Peter Blumensaadt.

8. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant.

Som revisorer valgtes Inge Jensen og Elisabeth Sylvest.
Som revisorsuppleant valgtes Bjarne Hansen.

9. Eventuelt.
Der var intet til dette punkt.

Referat
Peter Blumensaadt

Dirigent
Henning Petersen “