Vedtægter

Vedtægter for Holbæk Højskoleforening

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Holbæk Højskoleforening og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

§2 FORENINGENS FORMÅL

Ud fra den grundtvigske højskoletanke er det foreningens formål at tage initiativ til aktiviteter af folkelig og kulturel karakter.

§3 BESTYRELSEN

 1. Foreningen bestyrelse består af 5-7 medlemmer.
 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift.
 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en medlemsadministrator.
 4. Der vælges hvert år 2 suppleanter.
 5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, eller hvis det ønskes af mindst 2 medlemmer.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over alle beslutninger.
 7. Består bestyrelsen af 6 medlemmer, tæller formandens stemme for 2.

§4 REGNSKAB OG REVISION

 1. Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt formue.
 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
 3. Regnskabet revideres af 2 revisorer.
 4. Ved dispositioner af foreningens formuekonto tegnes foreningen af formand og kasserer

§5 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening

§6 GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemmerne – normalt ved udsendelse af forårsprogrammet.
 3. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt
 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
 5. Alle beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.

§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent.
 2. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

§8 FORENINGENS OPHØR

 1. Foreningen kan opløses, hvis dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Dagsordenen skal være bekendtgjort for medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
 2. Ved opløsningen overdrages foreningens midler til andet folkeligt oplysningsarbejde. Nærmere bestemmelse herom træffes af generalforsamlingen.

Ændret den 18. april 2006
Ændret den 16. april 2013
Ændret den 19. april 2016
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2019